Małgorzata Jokiel - germanistka, doktor nauk humanistycznych, absolwentka Szkoły Tłumaczy i Języków Obcych UAM w Poznaniu, stypendystka Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii oraz Uniwersytetu Wiedeńskiego, tłumaczka przysięgła i lektorka języka niemieckiego.

Doświadczenie translatorskie obejmuje m.in.:

- pięciokrotne uczestnictwo jako tłumacz w międzynarodowych obozach letnich niemieckiej organizacji DJO-Landesverband Schleswig-Holstein

- praca asystentki w firmie handlowej: prowadzenie korespondencji z zagranicznymi partnerami, tłumaczenia techniczne, czynny udział w rozmowach handlowych, reprezentowanie firmy na targach międzynarodowych we Frankfurcie nad Menem (Automechanika) oraz na targach w Poznaniu

- praca asystentki w biurze Konsula Honorowego RFN w Poznaniu: korespondencja, tłumaczenia ustne i pisemne, prowadzenie biura, przyjmowanie interesantów, uczestnictwo w oficjalnych spotkaniach dyplomatycznych

- współpraca z firmą Rosenthal: tłumaczenia korespondencji handlowej, umów, informacji o produktach

- tłumaczenie konsekutywne podczas I Polsko-Niemieckiego Festiwalu Hoffmannowskiego w poznańskim Teatrze Wielkim

- tłumaczenie symultaniczne - doroczne spotkanie i szkolenie pracowników wydawnictwa 'Who is who' (Praga)

- tłumaczenie konsekutywne - prezentacja prasowa polskiego wydania encyklopedii 'Who is who' (Warszawa, Hotel Sobieski)

- dorywcza współpraca z Biurem Tłumaczeń Specjalistycznych ATN w Poznaniu

- współpraca z Biurem Tłumaczeń „Sowa Business Services”

- tłumaczenie negocjacji pomiędzy Stadtwerke Leipzig a GPEC Gdańsk w sprawie utworzenia europejskiej rady zakładowej

- Dolmetscher-Workshops w Poznaniu

 

Główne dziedziny badań naukowych: powieść austriacka XX. wieku (w szczególności twórczość Franza Kafki), translatologia.

Temat pracy doktorskiej: Transformation der Weltbilder in den polnischen Übersetzungen der Romane von Franz Kafka.

Publikacje:

- Kafkas Selbstbildnis in den Briefen an Felice,w: Studia Germanica Posnaniensia XXVII 2001, s.39-57.>

- Recenzja książki: Das intellektuelle Europa der Jahrhundertwenden, pod red. Barbary Surowskiej, Warszawa 2000; w: Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen 2002, s.475-477.

- Kafkas Wahrnehmung der zeitgenössischen Wirklichkeit, w: Prace germanistyczne 2. Germanistische Werkstatt 2, pod red. Marii Katarzyny Lasatowicz i Jarosława Bogackiego, Opole 2004, s.161-182.

- Aura i światopogląd powieści Franza Kafki jako problem przekładoznawczy, w: Franz Kafka. Tożsamość kulturowa i literacka, pod red. Daniela Kalinowskiego, Słupsk 2005, s. 87-112.

Posiadam również doświadczenie w dziedzinie nauczania języka niemieckiego:

lektorka języka niemieckiego w Akademii Słowa (Poznań)

Kontakt e-mailowy: malgorzata.jokiel@gmail.com

Zapraszam na stronę mojego męża Łukasza, syna Staszka i córki Mileny.

Małgorzata Jokiel - Germanistin, Doktorin der Humanwissenschaften, Absolventin der Dolmetscher- und Übersetzerschule (Szkoła Tłumaczy i Języków Obcych UAM, Poznań) Stipendiatin der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel und der Wiener Universität, beeidigte Übersetzerin und Lektorin für Deutsch.

Meine Erfahrung im Bereich des Übersetzens und Dolmetschens umfasst u.a.:

- fünfmalige Teilnahme als Dolmetscherin an internationalen Sommercamps der DJO -Landesverband Schleswig-Holstein

- Assistentin bei einer Handelsfirma: Führung der Korrespondenz mit ausländischen Geschäftspartnern, technische Übersetzungen, aktive Teilnahme an Handelsgesprächen, Vertretung der Firma bei internationalen Messen in Frankfurt/Main (Automechanika) sowie bei der Posener Messe

- Assistentin beim Honorarkonsul der BRD in Poznań: Korrespondenzführung, Übersetzen und Dolmetschen, Büroführung, Besucherempfang, Teilnahme an offiziellen diplomatischen Treffen

- Zusammenarbeit mit der Firma Rosenthal (polnischer Generalvertreter des deutschen Unternehmen): Übersetzungen, Handelskorrespondenz, Verträge, Produktinformationen>

- Konsekutivdolmetschen während des 1. Polnisch-Deutschen Hoffmann-Festivals in Teatr Wielki, Poznań>

- Simultandolmetschen – Jahrestreffen und Schulung von Mitarbeitern des 'Who is who'-Verlags (Prag)>

- Konsekutivdolmetschen – Pressepräsentation der polnischen Ausgabe des 'Who is who'-Lexikons (Warschau, Hotel Sobieski)

- gelegentliche Zusammenarbeit mit dem Büro für Fachübersetzungen ATN in Poznań

- feste Zusammenarbeit mit dem Übersetzungsbüro „Sowa Business Services” in Opole

- Dolmetschen bei Verhandlungen zwischen den Stadtwerken Leipzig und dem GPEC Gdańsk über die Bildung eines Europäischen Betriebsrates

- Dolmetscher-Workshops in Poznań

Meine Hauptforschungsbereiche: österreichischer Roman des 20. Jahrhunderts (insbesondere das Werk Franz Kafkas), Translation Studies.

Thema der Doktorarbeit:

Transformation der Weltbilder in den polnischen Übersetzungen der Romane von Franz Kafka>

Veröffentlichungen:

- Kafkas Selbstbildnis in den Briefen an Felice, in: Studia Germanica Posnaniensia XXVII 2001, S.39-57.

- Rezension des Bandes: Das intellektuelle Europa der Jahrhundertwenden, hg. von Barbara Surowska, Warszawa 2000; in: Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen 2002, S.475-477.

- Kafkas Wahrnehmung der zeitgenössischen Wirklichkeit, in: Prace germanistyczne 2. Germanistische Werkstatt 2, hg. von Maria Katarzyna Lasatowicz und Jarosław Bogacki, Opole 2004, S.161-182.

- Aura i światopogląd powieści Franza Kafki jako problem przekładoznawczy, in: Franz Kafka. Tożsamość kulturowa i literacka, hg. von Daniel Kalinowski, Słupsk 2005, S. 87-112.

Ich verfüge auch über Erfahrungen im Bereich der Didaktik der deutschen Sprache:

- Deutschlektorin an der Akademia Słowa (Poznań)

Kontakt: malgorzata.jokiel@gmail.com

Die Homepages meines Mannes Łukasz, meines Sohnes Stas und meiner Tochter Milena.